Regenerativ medicin

Regenerativ medicin är en behandling som hjälper kroppen att ersätta celler i ett organ som skadats t.ex. vid sjukdom. Regenerativ medicin kan i framtiden exempelvis användas för att återställa hjärtats funktion hos patienter som drabbats av hjärtsvikt efter t.ex. en hjärtinfarkt och därmed förbättra livskvaliteten samt minska behovet av livslång behandling.

”I korthet innebär regenerativ medicin att man försöker återskapa förlorad vävnad efter en skada”, säger Regina Fritsche-Danielson, Vice President and Head of Cardiovascular Renal and Metabolism, Innovative Medicines and Early Development, AstraZeneca.

Regenerativ medicin kan i framtiden laga ett skadat hjärta

Hur hjälper det patienterna?

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som leder till att hjärtat succesivt blir sämre på att pumpa blod. Hjärtsvikt kan leda till för tidig död och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Orsaken till hjärtsvikt kan vara en hjärtinfarkt som lett till att delar av hjärtmuskeln skadats eller dött. De behandlingar som idag finns tillgänglig kan inte bota hjärtsvikt, utan bara stärka hjärtat och på så sätt lindra symptom som bland annat trötthet vid ansträngning, försämrad fysisk förmåga, andfåddhet och till slut andningssvårigheter.

Regenerativ medicin för behandling av hjärtsvikt kan innebära hjärtat behandlas med läkemedel eller specifika stamceller som hjälper kroppen att återskapa den skadade vävnaden och på så sätt förbättra hjärtats funktion. En behandling som skulle leda till mindre behov av sjukhusvård, mindre behov av daglig medicinering och bättre möjlighet till ett friskt liv i rörelse.

Hur många patienter kan det hjälpa?

Man beräknar att cirka 2 till 3 procent av befolkningen är drabbad varav cirka häften lever med den typ av hjärtsvikt som skulle kunna behandlas med regenerativ medicin. Detta innebär att uppskattningsvis 125 000 personer i Sverige. Globalt stiger siffran till uppemot 13 millioner. I dag överlever många patienter en hjärtinfarkt, men kvar finns en skada på hjärtmuskeln som kan orsakar försämrad hjärtfunktion. Hjärtsvikt är också en folksjukdom som blir vanligare med stigande ålder – desto längre vi lever desto svagare blir hjärtat. Om dagens forskning lyckas så kommer regenerativ medicin att kunna återställa hjärtmuskelns normala pumpförmåga hos många av dessa patienter. Det innebär att fler människor kommer att kunna leva ett friskare liv längre.

Vad innebär detta för sjukvården?

Regenerativ medicin väcker hopp om bot för ett stort antal allvarliga sjukdomar. Redan idag kan man odla fram ny hud vid brännskador och utöver hjärtsvikt hoppas man på framtida behandlingar för exempelvis diabetes, ryggmärgsskador och ögonsjukdomar. Många av de tekniker som idag behövs för att möjliggöra regenerativ medicin är ännu inte prövade i människa. Med nya innovationer och tekniker följer att regulatoriska myndigheter behöver utveckla nuvarande godkännandeprocesser och de kliniska prövningar som ingår i dessa.

En patient som har haft en hjärtinfarkt utvecklar ofta hjärtsvikt. Med regenerativ medicin kan detta förhindras vilket skulle leda till minskat behov av livslång behandling, minskade akuta sjukhusinläggningar och sänkta kostnader för sjukvården.
Regenerativ medicin är ett forskningsfält som rör sig snabbt framåt, men det finns många utmaningar kvar innan behandlingar är på plats. Forskare, läkemedelsföretag och sjukvården måste tillsammans arbeta för att bygga gemensam kunskap och ta fram bra lösningar för patienterna. Beslutsfattarna måste se hur betalningsmodeller och integrerade budgetar kan säkra att patienterna får ta del av nya innovationer och att dessa kan introduceras i sjukvården.

Om #framtidsbranschen

Europeiska läkemedelsrådet, EFPIA, har låtit några av branschens främsta experter gå igenom aktuell forskning och peka ut inom vilka områden vi kommer att se de största genombrotten. Nya behandlingar som i grunden kommer att förändra hälso- och sjukvården. Svenska kampanjen  #framtidsbranschen berättar vilka de är.

#WeWontRest är den europeiska läkemedelsföreningen, EFPIAs, kampanj för att lyfta fram de stora medicinska genombrott som under de kommande åren kan rädda liv och revolutionera hälso- och sjukvården.